سلام، باید سوزن رو فورا از عضله و پوست خارج کنید. اگر نتونستین فورا به بیمارستان که بخش جراحی داره مراجعه کنید.