سلام، مخلوط کردن لیدوکائین با هر دارویی ممنوعه به دلیل احتمال آلرژی و آریتمی قلبی.