سلام، بستگی داره کدوم عضله باشه، ولی قطعا به شریان برخورد نکرده، به دلیل انقباض عضله خون و مقداری دارو به بیرون با فشار نشت کرده، فلج شدن ارتباطی با تزریق دارو داخل رگ نداره.