سلام، خطرناک نیست ولی اثر دارو کم میشه تا حدودی، باید از روش z یا قفل هوا استفاده کنید.