بی حسی و مور مور شدن پای سمتی که تزریق شده، به مرور می تونه باعث کاهش توان حرکتی عضو هم بشه، ضمن اینکه دردهای بسیار شدیدی ایجاد می کنه.