سلام. باید سوزن رو عوض کنید، احتمال عفونت وجود داره.