سلام، باید از روش z یا قفل هوا استفاده کنید.

فهرست