سلام،باید به صورت روزانه محل و عضله ی تزریق روعوض کنید،با توجه به حجم دارو،مقلا اگر امروز در عضله باسن سمت راست تزریق شده فردا باید سمت چپ تزریق بشه و روز بعدش به بازو یا ران
نیدل یا سوزن سرنگ رو قبل از تزریق عوض کنید