نه اگر اصولش رو درست رعایت کرده باشین خطری نداره، البته بهتره برای کودکان تا قبل از اینکه به راه بیفتن، داخل عضله ران تزریق بشه.