سلام، اگر هوای داخل سرنگ رو خالی نکرده باشه و از روش قفل هوا استفاده کرده باشن دارو نشت نمیکنه به بیرون، ولی اگر هواگیری کرده باشن ممکنه مقداری از دارو خارج شده باشه.