سلام، دارو از سوراخی که سوزن روی پوست و عضله ایجاد کرده، خارج شده. باید از روش قفل هوا یا z استفاده کنید